Aktuální výzva

Podpora pečujících osob a sdílené péče

Popis výzvy

Podpora pečujících osob a sdílené péče

Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé zdravotní péče.

1 4

Detailní popis

Podpora pečujících osob a sdílené péče

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

– Vzdělávání neformálních pečujících v oblasti péče o osobu závislou na péči;

– Specifické poradenství neformálním pečujícím související se zajištěním péče o osobu závislou na péči, výživové poradenství, právní poradenství, poradenství v oblasti omezení svéprávnosti a opatrovnictví, poradenství v otázkách bydlení osoby závislé na péči, atd., prvotní orientace při řešení situace související se zahájením péče v přirozeném sociálním prostředí po propuštění z lékařského zařízení, poradenství v oblasti nouzové péče (náhlá indispozice postarat se o osobu blízkou), peer poradenství, spolupráce se školským zařízením v případě specifických potřeb dítěte, atd.

– Vytváření a koordinace plnění individuálního plánu při práci s pečujícím

– Psychohygiena neformálních pečujících

Podpora sdílené péče a inovativních forem sdílené péče:

– Podpora zj. terénních sociálních služeb (odlehčovací služby, pečovatelská služby, raná péče apod.)

– Podpora sdílené péče prostřednictvím systému podpory rodin dětí s mentálním či kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra – homesharing

– Podpora paliativní/hospicové péče

– Zavádění programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce a přenos dobré praxe v oblasti neformální a sdílené péče

 

ALOKACE: 200 000 000 Kč

 

ŽADATEL:

Nestátní neziskové organizace

Obce Městské části hlavního města Prahy

Dobrovolné svazky obcí

Organizace zřizované kraji nebo obcemi

Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy

Organizace zřizované hlavním městem Prahou

Poskytovatelé sociálních služeb

 

MÍSTO REALIZACE: celá ČR a EU

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

A) START: září 2024

B) KONEC: prosinec 2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz