Aktuální výzva

Program TWIST

Popis výzvy

Program TWIST

Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s nástupcem dotačních programů TREND a The Country for the Future. Program je realizovaný formou veřejných soutěží a je zaměřen na podporu projektů průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a na zavádění výsledků do praxe.

1 4

Detailní popis

Program TWIST

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Strategické technologie v rámci RIS3: umělá inteligence, kvantové technologie, polovodiče a mikroelektronika.

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

Program bude realizován pomocí 3 podprogramů:

Podprogram 1 (PP1) – Aplikovaný výzkum ve strategických oblastech

Podpořeny budou projekty aplikovaného výzkumu, tedy kombinace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Cílem bude zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb.

• Opravněný žadatel: podnik a jako partner podnik + výzkumná organizace

• Alokace: 5,4 mld. Kč.

Podporované aktivity

• Osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál,

• náklady na nástroje, přístroje a vybavení,

• náklady na smluvní výzkum,

• další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty).

Podprogram 2 (PP2) – Inovace do praxe

Zavádění inovací (výrobků, postupů nebo služeb) do podnikové praxe. Primárně budou podporovány projekty inovací na prokazatelném využití výsledků předchozího výzkumu a vývoje, např. ze spolupráce s vysokými školami, nebo výzkumnými organizacemi. Projekty mohou obsahovat samotný proces přípravy zavedení inovace v podniku, pořízení know-how, pořízení a adaptace potřebných technologií certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby.

• Oprávněný žadatel: malý a střední podnik.

• Alokace: 2,6 mld. Kč.

Podporované aktivity

• Osobní náklady,

• náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku,

• další provozní náklady nebo výdaje,

• náklady nebo výdaje na služby,

• doplňkové náklady nebo výdaje.

Podprogram 3 (PP3) – Vouchery transferu znalostí

Podpora projektů na využití již existujících vědecko-výzkumných výsledků v podnikové praxi. Podpora bude sloužit na pořízení know-how potřebného pro realizaci projektu, a to formou licence či odkupu podílu od výzkumné organizace.

Podporované aktivity

• Náklady nebo výdaje na služby.

 

ALOKACE: 8,2 mld. Kč.

 

ŽADATEL: malé a střední podniky

 

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

 

DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU: 1.1.2025 – 31.12.2031

 

TERMÍNY:

A) VYHLÁŠENÍ VÝZVY: konec roku 2024

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz