Aktuální výzva

Virtuální podnik – výzva I

Popis výzvy

Digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

1 4

Detailní popis

Virtuální podnik – výzva I

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

a) Digitální transformace firem.

b) Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.

c) Vnitropodniková konektivita.

d) Kybernetická bezpečnost.

e) Školení a certifikace v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.

f) BIM a CDE systémy.

g) Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.

ALOKACE: 500 mil. Kč

PODPORA: 250.000 Kč – 200.000 EUR (de minimis), 40% malý podnik, 30% střední podnik

MIN. VÝŠE PROJEKTU:

Malý podnik: min. 625.000 Kč

Střední podnik: min. 833.000 Kč

ŽADATEL: Malé a střední podniky v ČR

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ: Celá ČR vyjma hl.m. Praha (sídlo v Praze lze, dopad nutný na provozovnu mimo hl.m. Praha)

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU: 3.7.2023 – 29.3.2024

SPECIFIKA VÝZVY:

Podporováno není pořízení hmotného majetku (HW), který slouží k hlavnímu předmětu podnikání firmy žadatele (core business). Projekt musí být jednoetapový. Projekt může mít až 10 míst realizace.

VÝSTUP PROJEKTU / ČASTÉ DOTAZY:

Technologie/služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality – nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu.

Technologie/služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality – nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu. SW a licence cloudových služeb musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu. Nové technologie musí umožnit propojení s vnitropodnikovým systémem.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:

1. PŘÍMÉ NÁKLADY:

a) Dlouhodobý hmotný majetek:

• ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě.

• Specializovaná koncová zařízení a periferie.

• Logistické systémy.

• Monitorovací systémy.

• Hardware pro mobilní distanční přístup.

Včetně nákladů na implementaci HW a ostatních technologií.

b) Dlouhodobý nehmotný majetek:

• Software.

Včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací.

c) Služby a ostatní výdaje:

• Cloudové služby, SaaS.

• Služby poradců a expertů.

• Školení.

• Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.

Přímé náklady dělení:

=) max. 20 % z celkových způsobilých výdajů základní technologie

=) min. 80 % z celkových způsobilých výdajů pokročilé technologie

2. NEPŘÍMÉ NÁKLADY:

Tvoří povinnou položku v rozpočtu a řadí se vždy mezi základní technologie. Jejich hodnota je 7 % z přímých nákladů.

Zaujal vás tento

dotační
program?

Fakturační
adresa

SAVE AREA s.r.o.
Nádražní 517, Zlonice 273 71

Klientská linka

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
+420 724 261 001

E.mail

info@beoffice.cz